syndyk sprzeda w drodze przetargu

syndyk sprzeda w drodze przetargu
syndyk sprzeda w drodze przetargu
Cena 1 470 000 zł
Cena za metr 863 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Lubelskie/Lublin , Zemborzycka 57F

Syndyk Masy Upadłości IGE Budownictwo Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w upadłości ( Sąd Rejonowy w Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - IX Gup 44/19) ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

W skład masy upadłości przedsiębiorstwa IGE Budownictwo - Energetyka Sp z o.o. wchodzi nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 57f, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 6/18, o powierzchni 1703 m2, ujawniona w księdze wieczystej LU1I/00146149/9, będąca przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, zabudowana budynkami i budowlami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 1.470.000 zł ( milion czterysta siedemdziesiąt złotych) powiększona o 23% podatku VAT

co jest zgodne z wyceną sporządzoną przez biegłą rzeczoznawcę majątkową Annę Trocką – Smoleńską z dnia 23 września 2019

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie z podaniem nazwy oferenta, z proponowaną ceną z adnotacją „ Oferta przetargowa na zakup nieruchomości ……….. - nie otwierać” oraz wpłata wadium w kwocie 10% ceny brutto na rachunek masy upadłości – nr rach. bankowego, prowadzonego dla masy upadłości o numerze 70 1140 1094 0000 2823 9300 1001 w terminie zakreślonym do składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r godz. 15.00 ( liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego da spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ).

III. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zm.);

IV. Oferentami nie mogą być: syndyk, sędzia - komisarz, osoby wchodzące w skład upadłej spółki oraz ich krewni i powinowaci;

V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego - komisarza;

VI. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk po zapoznaniu się z opinią sędziego komisarza, Sędzia - komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferenta w formie postanowienia, co może dokonać na posiedzeniu niejawnym. Sędzia - komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień - w takim przypadku postanowienie o wyborze ofert podlega obwieszczeniu, a oferent którego oferta została przyjęta zostanie ponadto powiadomiony listem poleconym.

VII. syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny;

VIII. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w dniu 24 sierpnia 2020r. o godz. 10.00 w sali nr XXIV

IX. Może zostać przeprowadzona w razie konieczności ewentualna licytacja ustna, która odbędzie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty na następujących warunkach:

a) kwotę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;

b)oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny uczestnik licytacji ( licytant) złoży ofertę korzystniejszą;

c)licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od kwoty wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują kwoty wyższe z tym, ze podwyższenie kwoty nie może być mniejsze niż wynosi ustalona kwota postąpienia;

d)postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10.000 zł ;

e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższa cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej kwoty jest równoznaczne z jej przyjęciem). Zatwierdzenie wyboru oferty nasteruje po uzyskaniu pozytywnej opinii sędziego - komisarza.

X. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę;

XI. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:

a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem( imię i nazwisko bądź nazwa formy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;

b)w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów ( KRS - u lb ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

c) adres do korespondencji;

d)oferowaną cenę;

e) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazująca legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta ( odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów);

f) dowód wpłaty wadium w oryginale;

g)oświadczenie, że nie jest osobą wskazaną w pkt V ani ich przedstawicielem;

h) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;

i) oświadczenie, ze oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz oświadczeniem, że jest mu znana sytuacja prawną i faktyczną przedmiotu przetargu;

j) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c.

XII. Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert.

XIII. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem komputerowym w języku polskim;

XIV. Poprawki dokonane na ofercie musza być czytelne i zrozumiałe oraz musza być parafowane przez osobę podpisująca kopertę;

XV. Syndyk ma prawo prowadzenia negocjacji w zakresie warunków płatności po akceptacji przez sędziego - komisarza;

XVI. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w formie aktu notarialnego po zapłaceniu całej ceny, w terminie określonym przez sędziego - komisarza, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia akceptacji oferenta przez sędziego - komisarza. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie z winy oferenta wadium przechodzi na rzecz masy upadłości, a sędzia - komisarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu. Oferent, z którym nie doszło do zawarcia umowy nie może uczestniczyć w nowym przetargu.

XVII. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta ulega zarachowaniu na poczet ceny sprzedaży. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi w wartości nominalnej.

XVIII. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 53695
Liczba wyświetleń strony: 33Rodzaj budynku Magazynowo-biurowy
Cena 1470000
Rynek Wtórny
Gaz jest
Rampy rozładunkowe jest
Piwnica brak
Woda jest
Liczba pięter 1
Powierzchnia 1703
Przeznaczenie (obiekt) Przemysłowo/Produkcyjne
Prąd jest
Rodzaj kanalizacji CO miejskie
Winda brak

Lokalizacja