Oferta sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej

Oferta sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej
Oferta sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej
Oferta sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej
Oferta sprzedaży nieruchomości rolnej zabudowanej
Cena 687 000 zł
Cena za metr 166 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Warmińsko-Mazurskie/Gołdapski/Gołdap/Piękne Łąki ,

Syndyk Stanisława Popławskiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1132/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji, wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności prawa własności nieruchomości rolnej zabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Piękne Łąki 2, obręb 0001 Bałupiany, gmina Gołdap, pow. gołdapski.
Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr OL1C/00012132/2.

Cena wywoławcza wynosi 687 000,00 zł brutto (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Stanisława Popławskiego:
ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa, w terminie do dnia 10 maja 2021 r.

Wadium w kwocie 68 000,00 złotych (słownie sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Stanisława Popławskiego w upadłości nr 46 1090 1014 0000 0001 4355 6292, do dnia 10 maja 2021 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego).
Oferta musi zawierać co najmniej:
1. dokładne dane oferenta,
2. określenie przedmiotu zakupu,
3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium,
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i jego warunki akceptuje.
Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 501 938 393.
Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa,
w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 15:00.

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 63631
Liczba wyświetleń strony: 118Cena 687000
Przeznaczenie działki Rolna
Droga dojazdowa Asfaltowa
Powierzchnia działki 4143.2
Kształt działki Nieregularny

Lokalizacja