nieruchomość gruntowa z domem letniskowym, Łosie

nieruchomość gruntowa z domem letniskowym, Łosie
Cena 94 374 zł
Cena za metr 94 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Mazowieckie/Wołomiński/Radzymin/Łosie ,

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Sylwestra Jatczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 25 lutego 2021 roku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty objętego masą upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej niewykończonym domem letniskowym, położonej w miejscowości Łosie przy ulicy Kuny, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:
1. Prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 489/18 i 490/18 zabudowanych niewykończonym domem letniskowym w obrębie Łosie, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie o łącznej powierzchni 1000m2 , dla których prowadzona jest księga wieczysta– Kw nr WA1W/00093407/3
2 . Prawo udziału 1/15 części w działce drogowej położonej w obrębie Łosie, gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 490/20 dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA1W/ 00093410/7
Cena wywoławcza: 94 374,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote).
II. Warunki przetargu
1.Ofertę nabycia nieruchomości należy przesłać listem poleconym (lub dostarczyć) z oznaczeniem oferenta oraz z adnotacją „Oferta przetargowa letnisko-Łosie” na adres biura syndyka; Sobieszyn 10; 08-504 Ułęż do dnia 19 maja 2021 roku włącznie do godz. 1400 ( liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).
2. Rozpoznanie ofert ( bez udziału oferentów) nastąpi w biurze syndyka w dniu 21 maja 2021 roku o godz. 1200.
3. Przetarg prowadzi i wyboru oferty dokonuje syndyk.
4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania
5. Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 9 500,00 zł ( dziewięć tysięcy pięćset złotych) na konto bankowe masy upadłości nr 98 1020 3219 0000 9202 0162 1770 w terminie zakreślonym do składania ofert.
6. Syndyk zawiera umowę sprzedaży, po uprzednim wpłaceniu przez kupującego całej ceny na konto wskazane do wpłaty wadium, w terminie jednego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie z winy oferenta wadium przechodzi na rzecz masy upadłości.
7. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:
a) dokładne dane oferenta, oferowaną cenę zakupu ( nie może być niższa od ceny wywoławczej), dowód wpłaty wadium,
b) zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz że nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości zastrzeżeń co do tego stanu,
d) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciem
określonych w nim warunków udziału w przetargu.
8. Przedmiot sprzedaży można oglądać, zapoznać się z operatem szacunkowym oraz regulaminem przetargu (dla osób zainteresowanych regulamin przetargu może zostać przesłany pocztą elektroniczną) można w dniu 12 maja 2021 roku w godzinach 1000 -1400 po uprzednim skontaktowaniu się z syndykiem pod numerem telefonu: (602) 711-236 (e-mail: t-szewczyk@neostrada.pl)

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 68327
Liczba wyświetleń strony: 46Cena 94374
Przeznaczenie działki Rekreacyjna
Droga dojazdowa Asfaltowa
Powierzchnia działki 1000
Kształt działki Nieregularny

Lokalizacja