OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W POZNANIU

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  W POZNANIU
Cena 935 000 zł
Cena za metr 3 113 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Wielkopolskie/Poznań , Rubież 46A

Likwidator Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 15 (00-842), wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284830,
posiadający NIP: 525 000 87 03 oraz REGON: 141060470

OGŁASZA:
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1. prawa własności nieruchomości stanowiącej wyodrębniony lokal niemieszkalny, położonej
przy ul. Rubież 46A w Poznaniu, numer lokalu 1n, o powierzchni 300,4 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00186722/8 wraz z udziałem wielkości 96/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW P01P/00187587/6;

a) cena wywoławcza: 935 000,00 zł netto (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
b) wadium: 93 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

SKŁADANIE OFERT
1. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 15 w Warszawie (00-842), pokój 309 (III piętro) do dnia 02.11.2021r. do godziny 10.00.
2. Oferty należy złożyć w nieuszkodzonej i dokładnie zaklejonej kopercie z adnotacją „oferta przetargowa, Poznań Rubież 46a - nie otwierać”.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki, nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 61105010251000009030487046 w terminie do 31.10.2021r. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, Poznań Rubież 46a”
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2021r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.
5. Oferta powinna zawierać:
a) proponowaną cenę zakupu;
b) kopię dowodu wpłaty wadium;
c) dane oferenta;
d) wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
e) pisemne oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz zgody wymagane tym regulaminem;
f) podpis oferenta;

Oferty nie spełniające warunków podanych wyżej nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty dotyczące nieruchomości oraz regulamin przetargu udostępniane są każdorazowo na wniosek zainteresowanych.
Nieruchomość można obejrzeć pod adresem: Poznań ul. Rubież 46A, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Sawicka, tel. 607 911 944, e-mail: weronika.sawicka@cobrabid.pl

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 77490
Liczba wyświetleń strony: 38Cena 935000
Powierzchnia 300.4
Liczba pięter 3
Piwnica brak
Piętro 1
Rynek Wtórny
Przeznaczenie (lokal) Zabudowa biurowa
Winda brak

Lokalizacja