OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LELEWO (GMINA NASIELSK, POWIAT NOWODWORSKI)

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LELEWO (GMINA NASIELSK, POWIAT NOWODWORSKI)
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LELEWO (GMINA NASIELSK, POWIAT NOWODWORSKI)
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LELEWO (GMINA NASIELSK, POWIAT NOWODWORSKI)
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LELEWO (GMINA NASIELSK, POWIAT NOWODWORSKI)
Cena 13 000 zł
Cena za metr 7 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Mazowieckie/Nowodworski/Nasielsk/Lelewo ,

Likwidator Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 15 (00-842), wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284830,
posiadający NIP: 525 000 87 03 oraz REGON: 141060470

OGŁASZA:
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości położonych w miejscowości Lelewo, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, stanowiących działki gruntu o numerach:
80/2,o powierzchni 0,1790 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą o nr KW OS1U/00050527/1;

2. cena wywoławcza:
13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

3. wadium:
1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)


SKŁADANIE OFERT
1. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 15 w Warszawie (00-842), pokój 309 (III piętro) do dnia 18.11.2021r. do godziny 14.00.
2. Oferty należy złożyć w nieuszkodzonej i dokładnie zaklejonej kopercie z adnotacją „oferta przetargowa, Lelewo + ,,nr działki,, - nie otwierać”.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki, nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. 61105010251000009030487046 w terminie do 18.11.2021r. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, Lelewo”
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2021r. o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki.
5. Oferta powinna zawierać:
a) proponowaną cenę zakupu;
b) kopię dowodu wpłaty wadium;
c) dane oferenta;
d) wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
e) pisemne oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz zgody wymagane tym regulaminem;
f) podpis oferenta;

Oferty nie spełniające warunków podanych wyżej nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty dotyczące nieruchomości oraz regulamin przetargu udostępniane są każdorazowo na wniosek zainteresowanych.
Osoba upoważniona do kontaktu: Weronika Sawicka, tel. 607 911 944, e-mail: weronika.sawicka@cobrabid.pl

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 77501
Liczba wyświetleń strony: 37Cena 13000
Przeznaczenie działki Rekreacyjna
Droga dojazdowa Asfaltowa
Powierzchnia działki 1790
Kształt działki Prostokąt

Lokalizacja