Syndyk sprzeda nieruchomość rolną gruntową

Syndyk sprzeda nieruchomość rolną gruntową
Syndyk sprzeda nieruchomość rolną gruntową
Cena 14 998 zł
Cena za metr 5 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Podlaskie/Augustowski/Augustów/Jabłońskie ,

Syndyk masy upadłości Marka Antipow – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości gruntowej w postaci:

Niezabudowanej nieruchomości rolnej gruntowej położonej w miejscowości Jabłońskie, gmina Augustów, powiat augustowski, na działkach o numerach geodezyjnych 14/2, 15/6 o powierzchni 0,3081 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr SU1A/00034466/7 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.

Cena wywoławcza wynosi 14 998,00 zł, tj. 100% wartości oszacowania.
W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności, ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:
1. Złożenie oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na nabycie nieruchomości VIII GUp 379/21” na adres: Syndyk Piotr Tarasiewicz, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki w terminie do 27 października 2021 r. do godz. 1000. W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 1 500,00 zł do dnia 26 października 2021 r. przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania na rachunku masy. Wadium w kwocie 1 500,00 zł winne zostać wpłacone na rachunek masy upadłości nr: 68 1240 5891 1111 0010 9907 2552.
Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE stanowiącym integralną część ogłoszenia.
Ze szczegółowym wykazem przedmiotu oferty oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu terminu w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Miłej 1, lub przesłanie w formie elektronicznej.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 508 525 036.

REGULAMIN
ofert na sprzedaż nieruchomości Marka Antipow – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Sygn. akt VIII GUp 379/21
I. Zawartość oferty:
1. Pisemna oferta powinna być wniesiona w języku polskim i oznaczona i wniesiona w sposób określony w pkt. 1 ogłoszenia oraz powinna zawierać:
a) Nazwę, siedzibę, status prawny i adres oferenta (wraz z numerem telefonu), podpis osoby składającej ofertę lub podpisy upoważnionych do działania w imieniu składającego ofertę,
b) Jeśli ofertę składa podmiot niebędący osobą fizyczną – aktualny oryginalny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie osób składających ofertę lub udzielających pełnomocnictwa,
c) Notarialne poświadczenie podpisu złożonego pod ofertą lub podpisu pod ewentualnym pełnomocnictwem (wymaganym w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik); podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia,
d) Oferowaną cenę sprzedaży nie niższą od ceny wywoławczej wraz z zobowiązaniem do jej zapłaty w całości na rachunek bankowy masy upadłości nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży,
2. Dodatkowo do oferty powinny być dołączone:
a) Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia lub innego właściwego organu, jeżeli dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży właściwa umowa lub ustawa wymaga od oferenta takiej uchwały,
b) Dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium, c) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym poszczególnych elementów i, że przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zgadza się na wyłączenie rękojmi z tytułu sprzedaży,
d) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz operatem szacunkowym i o ich akceptacji bez zastrzeżeń.
II. Zasady sprzedaży:
1. Rozpoznanie ofert:
a) Syndyk zamieści ogłoszenie na internetowych portalach ogłoszeniowych specjalizujących się w obrocie nieruchomościami.
b) Otwarcie ofert na nabycie nieruchomości nastąpi w Kancelarii Syndyka Piotra Tarasiewicza w Suwałkach, ul. Miła 1 w dniu 27 października 2021 r. o godz. 1030. Syndyk sporządzi protokół wpływu i otwarcia ofert, odnotowując w nim ich zawartość.
c) Wygrywa oferent oferujący na piśmie najwyższą cenę. Bezpośrednio po otwarciu i przeanalizowaniu ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.
d) Nie będzie uwzględniana ani rozpatrywana oferta niespełniająca któregokolwiek z warunków wskazanych w pkt.1 i w pkt. 2 ogłoszenia oraz w pkt. I ppkt 1 regulaminu.
e) W razie braku choćby jednej oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. 1 i w pkt. 2 ogłoszenia, sprzedaż nie dochodzi do skutku.
III. Zastrzeżenia:
a) Zastrzega się prawo do odwołania oferty sprzedaży bez podania przyczyn.
b) Zastrzega się możliwość zmiany warunków oferty sprzedaży bez podania przyczyn.
c) Zawarcie umowy na nabycie nieruchomości nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021 r.
d) Cena nabycia zostanie uiszczona w całości najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
e) Na nabywcy spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą.
f) Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega zwrotowi najpóźniej w terminie tygodnia od dnia wyboru oferty przez syndyka bądź od stwierdzenia bezskuteczności ogłoszenia, jego odwołania lub unieważnienia (bez odsetek). Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane celem zabezpieczenia wykonania warunków ogłoszenia.
g) Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lub zapłaty ceny wskutek okoliczności leżących po stronie tegoż oferenta. W dniu sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości zatrzymane wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
h) Oferent, który uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, nie może uczestniczyć w kolejnych ogłoszeniach.
i) Syndyk zastrzega prawo wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia głównych celów postępowania upadłościowego.
j) Syndyk zastrzega prawo wyboru notariusza, w celu zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży nieruchomości. Ze szczegółowym wykazem przedmiotu oferty oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu terminu w Kancelarii Syndyka w Suwałkach.
2. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 508 525 036.

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 77537
Liczba wyświetleń strony: 27Cena 14998.00
Przeznaczenie działki Rolna
Droga dojazdowa Utwardzona
Powierzchnia działki 3081
Kształt działki Trapez

Lokalizacja