Budynki byłego Aresztu Śledczego w Lubaniu

Budynki byłego Aresztu Śledczego w Lubaniu
Budynki byłego Aresztu Śledczego w Lubaniu
Budynki byłego Aresztu Śledczego w Lubaniu
Budynki byłego Aresztu Śledczego w Lubaniu
Cena 1 430 000 zł
Cena za metr 417 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Dolnośląskie/Lubański/Lubań , Podwale 1

STAROSTA LUBAŃSKI
OGŁASZA
III (trzeci) PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa wyszczególniona w wykazie z dn. 27.11.2020 r., oznaczona wg ewidencji gruntów jako:
Działki numer 91/2 i 93 o łącznej pow.0,38 ha, AM-2, obr. 3-Lubań

Nieruchomość położona przy ulicy Podwale nr 1 w Lubaniu, stanowi teren zabudowany budynkami po byłym Areszcie Śledczym. Teren ogrodzony murem ochronnym murowanym. Drogi dojazdowe, place spacerowe i chodniki utwardzone. Wzdłuż muru od strony południowo-zachodniej urządzone są trawniki a w części południowej zlokalizowany jest duży klomb z kwiatami i krzewami ozdobnymi. Teren uzbrojony w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i deszczową oraz gazową. Nieruchomość zabudowana budynkami niemieszkalnymi, tj.:bramowo-ochronnym (biurowy), bramy gospodarczej, gospodarczym, wieży wartowniczej, agregatorowni i penitacjarnym oraz budowlami tj. murami ochronnymi. Budynki w dobrym stanie technicznym, jedynie budynek wieży wartowniczej w złym stanie technicznym.
Cena wywoławcza nieruchomości: - 1.430.000,00 zł
Wadium płatne w pieniądzu, w terminie do dnia 14 września 2021 roku: - 250.000,00 zł

W ewidencji gruntów nieruchomość posiada symbol użytku B (tereny mieszkaniowe) – 0,38 ha
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1L/00017530/6.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań (zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Lubań nr XXXVIII/284/2005 z dn.27.09.2005 r.), przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:
1UI – tereny usług innych oraz w strefie B ochrony konserwatorskiej.
Przedmiotowy teren znajduje się jednocześnie w strefie obserwacji archeologicznych dla intensywnego osadnictwa miejskiego ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Lubań, gdzie wprowadzono wymóg prowadzenia badań archeologicznych przy inwestycyjnych pracach ziemnych.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnym prawem, ani zobowiązaniami.
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2021r., poz.685 ) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
III PRZETARG ustny nieograniczony odbędzie się
Dnia 21 września 2021 roku o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, przy ul.Mickiewicza 2, sala 62

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 27.04.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 08.07.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Skarbu Państwa:
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu - nr konta: 04 8392 0004 8401 1064 2000 0130
(w tytule podać nazwę oraz oznaczenie nieruchomości). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaniu, przy ul. Mickiewicza 2 (pok.10a), tel.75-64 64 368. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, BIP (www.bip.powiatluban.pl) oraz dodatkowo w prasie lokalnej.

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 73982
Liczba wyświetleń strony: 27Rodzaj budynku Inny
Cena 1430000
Rynek Wtórny
Liczba pięter 3
Powierzchnia 3430
Przeznaczenie (obiekt) Inny

Lokalizacja