Oferta sprzedaży nieruchomości

Oferta sprzedaży nieruchomości
Oferta sprzedaży nieruchomości
Oferta sprzedaży nieruchomości
Oferta sprzedaży nieruchomości
Oferta sprzedaży nieruchomości
Cena 190 350 zł
Cena za metr 4 087 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Mazowieckie/Warszawa , Jagienki 1

Syndyk Marcina Łabęckiego w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności udziału ½ w nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie, dzielnica Wawer, ul. Jagienki 1, lokal nr 9, opisanej w KW nr WA6M/00475980/2, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu opisanym w KW nr WA6M/00468599/2.

Udział w nieruchomości przysługujący Upadłemu będzie sprzedawany łącznie z udziałem w tej nieruchomości, jaki przysługuje drugiemu współwłaścicielowi - Agacie Łabęckiej, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe, prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 1567/21.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 190 350,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 złotych) na rachunek bankowy Marcina Łabęckiego w upadłości nr 90 1090 1014 0000 0001 4912 9799, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w regulaminie przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r. w Biurze Syndyka Marcina Łabęckiego, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa lub listem poleconym (decyduje data wpływu do Biura Syndyka), z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1513/21.
Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa,
w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00.

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 83712
Liczba wyświetleń strony: 32Cena 190350
Rynek Wtórny
Rok budowy 2009
Piętro 2
Powierzchnia 46.57
Rodzaj budynku Blok
Liczba pięter 4
Liczba pokoi 2

Lokalizacja